Bieži uzdotie jaut?jumi

Aukstam laikam m?s iesak?m #RedDesert mode?us:  Black CAMO, Combat, Storm, Camel, Original un Original CAMO. Par izmantošanu liet? vai snieg? - m?s stingri iesakam apavu impregn?šanu.
M?s stingri iesak?m impregn?šanu apavu lietošanai liet? vai snieg?. Z?bakiem nav Gore-Tex membr?nu.
Standarta pieg?des laiks ir 3-9 darba dienas. Ja j?s veicat pas?t?jumu šodien, m?s to izs?t?sim r?t. Ja j?s nesa?emat pas?t?jumu 10 darba dienu laik?, l?dzu, sazinieties ar mums doublered@doublered.eu
J?s varat p?rbaud?t savu k?rtas numuru sada?? "Sekot manam pas?t?jumam".
a. J?s varat apmain?t preci uz citu izm?ru, ja mums t? ir noliktav?.
b. J?s varat izv?l?ties alternat?vu preci.
c. J?s varat atg?t pilnu kompens?ciju kv?ts form? (t?d? paš? v?rt?b?).
J?, tas ir iesp?jams, bet pirms tam, l?dzu, preciz?jiet vai J?su v?lam? prece ir veikal?.
Aizpildiet re?ener?cijas formu, ievietojiet to kop? ar preci, kuru j?s v?l?ties atgriezt un pievienojiet r??ina kopiju, tad nos?tiet to uz "DOUBLE RED V?cija UG, Moritzstraße 1, 65185 Wiesbaden, V?cija". J?s sa?emsiet m?su atbildi 30 dienu laik?.
J?s varat atgriezt preci, nenor?dot iemeslu, 7 dienu laik?. Precei j?b?t ori?in?l? iepakojum? un t? nedr?kst b?t saboj?ta. Pievienot r??ina kopiju un veidlapu "atteikšan?s no l?guma" uz iepakojuma un nos?tiet to uz "DOUBLE RED V?cija UG, Moritzstraße 1, 65185 Wiesbaden, V?cija". J?s sa?emsiet kompens?ciju 15 dienu laik? p?c tam, kad m?s sa?emsim J?su paku.
a. Past?v ar? iesp?ja, ka apstiprin?juma e-pastu neizdev?s nos?t?t.
b. P?rbaudiet savas m?stules.
c. P?rbautiet sada?u "Sekot manam pas?t?jumam".